Arbeid mot diskriminering og marginalisering av utsatte grupper og individer utgjør kjernen i Fondets mandat og overordnede mål.

I mange sammenhenger er disse gruppene utsatt for flere former for diskriminering hvor både sosiale og økonomiske faktorer medvirker, som blant annet kjønn, arbeid og inntekt. Det å utfordre eksisterende sosiale, politiske og økonomiske hierarkier for å skape positive endringer krever mot, egenrådighet og langsiktig engasjement. Derfor prioriterer Fondet prosjekter der sårbare eller marginaliserte grupper selv mobiliserer og tar ledelsen i kampen for egne rettigheter.

Gjennom nesten tre tiår med støtte mot diskriminering kan NHRF bekrefte at det er mulig å oppnå positive endringer gjennom lokale organisasjoners uvurderlige arbeid. Ved å støtte arbeid mot diskriminering bidrar NHRF til å styrke marginaliserte og utsatte gruppers og individers stemme og besluttsomhet til å kjempe for de rettighetene de har krav på.